Japan Oishi Tanoshi NetJapan Oishi Tanoshi Net

รางวัลที่ 2 ผลิตภัณฑ์ชุดผลไม้รวม

จากบริษัทฯ จำนวน 100 รางวัล
รางวัลละ 1 ท่าน 2,500 บาท รวมมูลค่า 250,000 บาท

รางวัลที่ 3 ผลิตภัณฑ์ขนม ฮอกไกโด คอร์น ช็อคโกแลต

จากบริษัทฯ จำนวน 100 รางวัล
รางวัลละ 1 ท่าน 800 บาท รวมมูลค่า 80,000 บาท

Japan Oishi Tanoshi Net
Japan Oishi Tanoshi Net

ครั้งที่ 1

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 1 ตุลาคม 2560
กำหนดจับรางวัลวันที่ 2 ตุลาคม 2560
และประกาศผลรางวัล 3 ตุลาคม 2560

ครั้งที่ 2

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 5 มกราคม 2561
กำหนดจับรางวัลวันที่ 6 มกราคม 2561
และประกาศผลรางวัล 7 มกราคม 2561

ครั้งที่ 3

ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม - 2 เมษายน 2561
กำหนดจับรางวัลวันที่ 3 เมษายน 2561
และประกาศผลรางวัล 4 เมษายน2561
Japan Oishi Tanoshi Net

1.
Put your Information

Japan Oishi Tanoshi Net

2.
Answer Question

Japan Oishi Tanoshi Net

3.
Like & Share

Japan Oishi Tanoshi Net

4.
Get Serial Number

Japan Oishi Tanoshi Net
Japan Oishi Tanoshi Net
  1. ผู้ร่วมรายการคือบุคคลทั่วไปที่ลงทะเบียนทาง www.japanfoodandtravelambassador.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยกรอกข้อมูลชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อย่างชัดเจน แต่ละคนมีสิทธิร่วมรายการได้ทั้ง 3 ครั้ง โดยแต่ละครั้งจำกัดสิทธิ 1 คน ต่อ 1 สิทธิ ตลอดระยะเวลาจัดรายการ แต่จะสงวนสิทธิให้กับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล หากเคยได้รับรางวัลลำดับใดๆ ก็ตาม จากครั้งที่ 1 หรือ 2 ไปแล้ว จะไม่สามารถร่วมรายการได้อีก ทั้งนี้การลงทะเบียนไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งบริษัทจะจัดพิมพ์ชื่อ นามสกุล,หมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมดใส่กระดาษตัดเป็นชิ้นๆแล้วนำมาใส่ภาชนะที่มองเห็นได้ ชัดเจนแล้วใช้วิธีคลุกเคล้ารายชื่อทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วเชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับรายชื่อต่อหน้า คณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้ผู้โชคดี พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆท่านที่มาร่วมงาน ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดต้องนําหลักฐานบัตรประจําตัว ประชาชนและทะเบียนบ้านที่ระบุชื่อตรงตามที่ลงทะเบียนร่วมสนุกไว้ พร้อมสําเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐาน บริษัท บางกอก ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ภายใน 30 วัน นับแต่วัน ประกาศผลรางวัลหากเลยกําหนดถือว่าสละสิทธิ์บริษัทจะมอบของรางวัลดังกล่าวให้แก่ผู้โชคดีสำรองซึ่งจับสลากรายชื่อไว้รางวัลละ 10 รายชื่อ / ครั้ง หากไม่ปรากฎว่ามีผู้ใดมารับรางวัลบริษัทจะมอบของรางวัลให้องค์กรสาธารณกุศลต่อไป
  3. ในการจับรางวัลประกาศชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กําหนดไว้รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด
  4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิร่วมรายการโดยทุจริต, ปลอมแปลง, ฉ้อฉล, เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้
  5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะเป็นผู้เสียภาษี หักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัล ตามคําสั่ง กรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 ด้วยตนเอง โดยการนี้ บริษัท บางกอก ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด และ/หรือ บริษัท แซ๊ป อินเตอร์แอ็คทีฟ จำกัด จะไม่รับผิดชอบในการชำระภาษีรายได้บุคคลประจำปี
  6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
  7. พนักงานของบริษัท บางกอก ฟู้ด ซิสเต็ม และ บริษัท แซ๊ป อินเตอร์แอ็คทีฟ จำกัด และคณะกรรมการดำเนินงาน รวมถึงบุคคลในครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้ี
Japan Oishi Tanoshi Net

ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 7 มกราคม 2561
ครั้งที่ 3 ในวันที่ 4 เมษายน 2561
ผ่านหน้าเว็บไซต์แคมเปญฯ www.japanfoodandtravelambassador.com

Japan Oishi Tanoshi Net

จับรางวัล ณ บริษัท บางกอก ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด ตั้งอยู่ที่อาคาร ธนิยะพลาซ่า เลขที่ 52 ห้องเลขที่ โซนบีซีดี ชั้นที่ 27 ถนน สีลม เขต สุริยวงศ์ เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10500

ใบอนุญาตเลขที่ 1070/2560

BFS_top.jpg

รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ประเทศญี่ปุ่น 4 วัน 3 คืน มูลค่า 35,000 บาท ประจำครั้งที่ 2 จำนวน 17 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง

1. DDA0D4F7D นิติรุ​จน์​ จิ​ระ​ตระกูล​รัตน์​
2. 4ADE6DB21 ฌณัฐา ธารทรรศนีย์
3. 60BD5EACF พรนภา กองบางกุ้ง
4. AA0A73465 ณัฐสุดา อินต๊ะรังษี
5. 5EFCD18A4 ณรงค์ชัย ยิ่งยศเจริญสกุล
6. E5116F7EE พรรณวิไล สีหะโชติ
7. 5808F060E ปรารถนา เอมเอก
8. 109BD29BA เมทิยา เครือวัลย์
9. EE5D1781B รสสุคนธ์ สุขชุม
10. 96B74BD02 ธัญวรัตม์ เพชรพร้อมนาค
11. 27CB54C27 รัชนีกร แซ่ตั้ง
12. 08D67D450 ภาสกร ภู่ประภา
13. DD53B2CE6 สายชล บุญอรณะ
14. 019A010ED จักกรี หนูสุย
15. B2BD33867 ศิริวรรณ บุศย์น้ำเพ็ชร
16. 50576A01B ชลิตา วิจิตรสุข
17. 553BC7001 วันวิสาข์ รอดศรี
 

รายชื่อสำรองสำหรับรางวัลที่ 1 ประจำครั้งที่ 2

1. B8F2F3050 ธิดาทิพย์ จันทร์พุ่ม
2. 112D1EBDC วิภาพร พรประทานเวช
3. 3E22D4BF1 พัฒมนัส รองอ่ำ
4. B494FF838 ณัฐพล ศิริวัฒน์ปิติวงษ์
5. 4C7B3E6CC เมธี จริยาวรกิจ
6. 456DF8E1B ศิโรรัตน์ จุฑามาศ
7. 59B18D553 ชัชชนก จิตวิริยาวัฒน์
8. 2901D793F ปทุมรัตน์ วราเมธากุล
9. 25B23029D ธงไชย หวังหิรัญกุล
10. DFFFF3414 เอี่ยมพึ่งพร เกิดสมบัติกุล
 

รางวัลที่ 2 ผลิตภัณฑ์ชุดผลไม้รวม ประจำครั้งที่ 2 รางวัลละ 1 ชุด มูลค่า 2,500 บาท จำนวน 34 รางวัล

1. CA95B3AE5 นิลวรรณ เกตุอนงค์
2. F48764A8A นวลวรรณ ลดาคม
3. 7A98BF41E วรางคณา ฐิติเวศน์
4. 9BADA6130 แววสวาสดิ์ เทวบิน
5. 75F7A5438 วลัญช์ธร ยอดแก้ว
6. EBD361278 ดนตร์ อ้วนเผือ
7. 196185589 อาภัณตรี สร้อยอากาศ
8. 56367CCE4 พรกนก วัฒนสมวงศ์
9. 7A0C8F374 ธันยาภัทร์ ปัญญาธนาเกียรติ์
10. D73C162EE อังศุมาลิน สร้อยเสนา
11. 23C44C358 ชนินทร์ ทิพโยภาส
12. 8FD1051AC ศรัณย์ กิ่งแก้ว
13. 624BF7D13 จักรพงศ์ ใจแก้ว
14. F987FA334 วัชราภรณ์​ บุญศรี
15. A01E10933 อัญญารัตน์ ตินนังวัฒนะ
16. E6323A976 ชฎารัตน์ ราษฎร์ภักดี
17. 7B15E2565 พรทิพา ธารศิริสิน
18. 6EA8F8EDA ชญานี บาตรโพธิ์
19. 8693A76A0 กิตติณภัทร์ ภูมิมาโนช
20. D8193419D สกุลพักตร์ แสงจันทร์
21. 1B4B7C409 พุทธชาติ พงศ์ปณต
22. DE0D885B6 วรรณรักษ์ บรรจงฤทธิ์
23. 94D962589 อิษฎา สุกใส
24. 7ABA0DC04 อนุสรณ์ ปราณีรัชต์เลิศ
25. FA41E63B1 ชลิตา วิรัตกพันธ์
26. 08A559BB0 ชวาลิน โนภาศ
27. C46B4D54D เพ็ญประกาย ขยัก
28. 18246ADE6 ชนิสรา ชินะกุล
29. C0F792A81 ไพบูลย์ จรูญจิตเสถียร
30. 4801A3B62 ธัญชนก จันทร์ภิรมย์
31. 5388AACAC ชลีพร คำไธสง
32. 40B731E91 ศุภัช ศุภสินฐาโนดม
33. BF74C56E4 หนึ่งธิดา จำเริญรักษา
34. 1800DDCA5 ธนกฤตย์ วราวัฒนธำรง
 

รางวัลที่ 3 ผลิตภัณฑ์ขนม ฮอกไกโด คอร์น ช็อคโกแลต ประจำครั้งที่ 2 มูลค่า 800 บาท รางวัลละ 1 ท่าน

1. 2197E0EED ณัฐวรรธน์ ยาวิชัยชูลาภ
2. 44982C021 รัสรินทร์ ตันติศิวรักษ์
3. E1EDB1F57 อัซมัน มะหะรีเป็ง
4. 616624FB0 จิราภา มณีวงศ์
5. BEC2F97EB วรพรรณ สงัดศรี
6. F373A5175 สุพิชชา ฉัตรเชิดชัยกุล
7. EC2491BDA ภานุมาส ศรีไชยะ
8. 77E6B5E68 กิตติวัฒน์ สังข์รุ่ง
9. 733B61258 วณิชยา เรืองวงศ์วิทยา
10. ADEE85E6E ณัฐกานต์ เกิดบำรุง
11. 322601C94 สิรินาถ ชวาลตันพิพัทธ์
12. 95572BDEF ดรุณี เชิงรู้
13. 09CB897FB ขนิษฐา สุนทรปักษิน
14. 9373B7632 กาญจนรัตน์ รัตนา
15. A2FEA968E จินตนา จันทร์รูปงาม
16. 2EAA84589 สิริมา จันทร์เหลือง
17. A1F7B5517 อลงกรณ์ สุขสิงห์
18. 261A87E18 บุญธิดา วรวัฒนปรีชา
19. FA0EDC511 นนนพรรช นิลคำอ่อน
20. 5BA07F2DF กรกมล ธรรมมา
21. BA3D06CC1 เพ็ญสิริ วงศ์งามขำ
22. 4282EA5BD ศศิวิมล สุภรัตน์
23. 25999DD62 จักรพล พลมีเดช
24. 8AA132518 ปานทอง อุไรรักษ์
25. 42EC6AC36 อธิชาภัสสร์ คำเภา
26. 276C9776F พันเลิศ ลัภนะกุล
27. EA6A098C6 เพียงพร กันหารี
28. 5816240AB บัวชมพู จับใจเหมาะ
29. B5802FE62 ธนวรรธ ยุคเกษมวงศ์
30. 3B5EAE466 วรรณนภา ชื่นเป็นนิจ
31. 6BDC27F21 อรุณี โยธารินทร์
32. 342D6D271 ปวินท์ บุญเชิด
33. 9B9814E0E ศิรินุช แซ่ลิ้ม
34. 39FE7E8E8 สาวิตรี สีดาพิมพ์
 

เงื่อนไขการรับรางวัล

สำหรับรางวัลที่ 1 มีเงื่อนไขดังนี้

1. ผู้โชคดีนำหลักฐานบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อตรงตามรายชื่อที่ประกาศไว้
มายืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัลได้ที่ inbox ทางเพจ
https://www.facebook.com/JapanFoodAndTravelAmbassadorInThailand/
2. ผู้โชคดีจะต้องยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ 2561 ภายในเวลา 18.00น.
3. หากผู้โชคดีไม่มารายงานตัวภายในวันเวลาที่กำหนดหรือมอบเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่สามารถยืนยันตัวตนได้
หรือไม่สามารถร่วมเดินทางตามวันเวลาที่กำหนดได้ ทางผู้จัดกิจกรรมจะขอสงวนสิทธิ์มอบให้กับรางวัลสำรองตามลำดับต่อไป
หรือถ้าหากไม่มีผู้มารับรางวัลทางบริษัทจะขอมอบรางวัลให้กับทางองค์กรสาธารณะกุศลต่อไป

สำหรับรางวัลที่ 2 และ 3 มีเงื่อนไขดังนี้

1. ผู้โชคดีนำหลักฐานบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อตรงตามรายชื่อที่ประกาศไว้
มายืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัลได้ที่ inbox ทางเพจ
https://www.facebook.com/JapanFoodAndTravelAmbassadorInThailand/
2. ผู้โชคดีจะต้องยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ 2561 ภายในเวลา 18.00น.
3. หากผู้โชคดีไม่มารายงานตัวภายในวันเวลาที่กำหนดหรือมอบเอกสารไม่ครบถ้วน ทางบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัล
หมายเหตุ ของรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1000 บาทขึ้นไป ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ตามมูลค่าของรางวัล
BFS_bottom.jpg