Japan Oishi Tanoshi NetJapan Oishi Tanoshi Net

รางวัลที่ 2 ผลิตภัณฑ์ชุดผลไม้รวม

จากบริษัทฯ จำนวน 100 รางวัล
รางวัลละ 1 ท่าน 2,500 บาท รวมมูลค่า 250,000 บาท

รางวัลที่ 3 ผลิตภัณฑ์ขนม ฮอกไกโด คอร์น ช็อคโกแลต

จากบริษัทฯ จำนวน 100 รางวัล
รางวัลละ 1 ท่าน 800 บาท รวมมูลค่า 80,000 บาท

Japan Oishi Tanoshi Net
Japan Oishi Tanoshi Net

ครั้งที่ 1

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 1 ตุลาคม 2560
กำหนดจับรางวัลวันที่ 2 ตุลาคม 2560
และประกาศผลรางวัล 3 ตุลาคม 2560

ครั้งที่ 2

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 5 มกราคม 2561
กำหนดจับรางวัลวันที่ 6 มกราคม 2561
และประกาศผลรางวัล 7 มกราคม 2561

ครั้งที่ 3

ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม - 2 เมษายน 2561
กำหนดจับรางวัลวันที่ 3 เมษายน 2561
และประกาศผลรางวัล 4 เมษายน2561
Japan Oishi Tanoshi Net

1.
Put your Information

Japan Oishi Tanoshi Net

2.
Answer Question

Japan Oishi Tanoshi Net

3.
Like & Share

Japan Oishi Tanoshi Net

4.
Get Serial Number

Japan Oishi Tanoshi Net
Japan Oishi Tanoshi Net
  1. ผู้ร่วมรายการคือบุคคลทั่วไปที่ลงทะเบียนทาง www.japanfoodandtravelambassador.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยกรอกข้อมูลชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อย่างชัดเจน แต่ละคนมีสิทธิร่วมรายการได้ทั้ง 3 ครั้ง โดยแต่ละครั้งจำกัดสิทธิ 1 คน ต่อ 1 สิทธิ ตลอดระยะเวลาจัดรายการ แต่จะสงวนสิทธิให้กับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล หากเคยได้รับรางวัลลำดับใดๆ ก็ตาม จากครั้งที่ 1 หรือ 2 ไปแล้ว จะไม่สามารถร่วมรายการได้อีก ทั้งนี้การลงทะเบียนไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งบริษัทจะจัดพิมพ์ชื่อ นามสกุล,หมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมดใส่กระดาษตัดเป็นชิ้นๆแล้วนำมาใส่ภาชนะที่มองเห็นได้ ชัดเจนแล้วใช้วิธีคลุกเคล้ารายชื่อทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วเชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับรายชื่อต่อหน้า คณะกรรมการและสักขีพยานเพื่อให้ได้ผู้โชคดี พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆท่านที่มาร่วมงาน ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดต้องนําหลักฐานบัตรประจําตัว ประชาชนและทะเบียนบ้านที่ระบุชื่อตรงตามที่ลงทะเบียนร่วมสนุกไว้ พร้อมสําเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐาน บริษัท บางกอก ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ภายใน 30 วัน นับแต่วัน ประกาศผลรางวัลหากเลยกําหนดถือว่าสละสิทธิ์บริษัทจะมอบของรางวัลดังกล่าวให้แก่ผู้โชคดีสำรองซึ่งจับสลากรายชื่อไว้รางวัลละ 10 รายชื่อ / ครั้ง หากไม่ปรากฎว่ามีผู้ใดมารับรางวัลบริษัทจะมอบของรางวัลให้องค์กรสาธารณกุศลต่อไป
  3. ในการจับรางวัลประกาศชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กําหนดไว้รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด
  4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิร่วมรายการโดยทุจริต, ปลอมแปลง, ฉ้อฉล, เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้
  5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะเป็นผู้เสียภาษี หักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัล ตามคําสั่ง กรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 ด้วยตนเอง โดยการนี้ บริษัท บางกอก ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด และ/หรือ บริษัท แซ๊ป อินเตอร์แอ็คทีฟ จำกัด จะไม่รับผิดชอบในการชำระภาษีรายได้บุคคลประจำปี
  6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
  7. พนักงานของบริษัท บางกอก ฟู้ด ซิสเต็ม และ บริษัท แซ๊ป อินเตอร์แอ็คทีฟ จำกัด และคณะกรรมการดำเนินงาน รวมถึงบุคคลในครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้ี
Japan Oishi Tanoshi Net

ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2560
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 7 มกราคม 2561
ครั้งที่ 3 ในวันที่ 4 เมษายน 2561
ผ่านหน้าเว็บไซต์แคมเปญฯ www.japanfoodandtravelambassador.com

Japan Oishi Tanoshi Net

จับรางวัล ณ บริษัท บางกอก ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด ตั้งอยู่ที่อาคาร ธนิยะพลาซ่า เลขที่ 52 ห้องเลขที่ โซนบีซีดี ชั้นที่ 27 ถนน สีลม เขต สุริยวงศ์ เขต บางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10500

ใบอนุญาตเลขที่ 1070/2560

BFS_top.jpg

รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ประเทศญี่ปุ่น 4 วัน 3 คืน มูลค่า 35,000 บาท ประจำครั้งที่ 3 จำนวน 16 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง

1. A468DBCC7 จุฑามาศ นรชาญ
2. AEF19F0A5 ปกรณ์ นันทวัฒน์ศิริ
3. 3D9C54E9B ลัดดาวัลย์ หอมกระแจะ
4. 630AFA489 วันวิสาข์ นาคปมุต
5. 5D7CDEC16 ศรีวลัยกรณ์ ประดิษฐ์ค่าย
6. C6E113735 ณฐยา ชดช้อย
7. 6DEF24FA9 ปัญญา เรืองอุตมานันท์
8. 83E3D6723 สุภาวิดี ใจสุข
9. 9A970D73C ศุภศิษฎ์ ธนาสุวรรณดิถี
10. EDBBCCEC0 หัสยา ตั้งพิทยาเวทย์
11. 01C2B404C ศศิวิมล พันธ์มณี
12. 08680720C สุพรรษา นัยเนตร์
13. AA8C7D223 เนตรดาว ผ่องอักษรภักดี
14. 2D8B52F80 แววรวี ศิลป์ประเสริฐ
15. B3C95470F กมลรัตน์ เตชรัตนเสถียร
16. 5BA3B2A14 มาลิสา ชนะโชติวรางกุล
 

รายชื่อสำรองสำหรับรางวัลที่ 1 ประจำครั้งที่ 3

1. B7A0E3702 จิรัศยา พลายแก้ว
2. 3EBAEE8CB ชัชชนก จิตวิริยาวัฒน์
3. 7777E936D พัทธ์ธีรา โชคชัยวัฒนพร
4. 2CF3490CF จันทร์เพ็ญ อาจหาญ
5. 3DA4EACA6 ฤทธิ์ภาคย์ ญาณอุดม
6. 9B1D77AD8 พิรญา ศิรินาวิน
7. 031D8D244 วนิสา ซ้ายศรี
8. B5AA90DA5 สุวิมล กิตติโชติรัตน์
9. ECFE88B19 ปริศนวรรณ อิทรชิต
10. 33FE12D7D สกุลเพ็ช พรมโคตร
 

รางวัลที่ 2 ผลิตภัณฑ์ชุดผลไม้รวม ประจำครั้งที่ 3 รางวัลละ 1 ชุด มูลค่า 2,500 บาท จำนวน 32 รางวัล

1. 4F1562A9D ไมตรี คู่แจกัน
2. 97FB9B443 นรา ดวงพระคลัง
3. FF9C43212  พัฒน์รพี เชื้อเล็ก
4. 847DE271E ปณัชฌา นาไทย
5. 4877F9D2D ธนัญกนก ทองโชติ
6. 78EBEBF9A สุณิษา กลิ่นเกสร
7. 3B0F4088E ฐิติรัตน์ จิระวงศ์อร่าม
8. 338F6CE3F ปิยธิดา อุปมะ
9. 9668338F4 นายธนา มงคลรัตนกาล
10. 9D81C8BB นันท์นภัส รุจีภาชัยเจริฐ
11. F038E0A59 ณัฏฐ์อัญญา ภัทราวงศ์วัฒนา
12. BEA596836 ศรปวันพัสตร์ บุญเชิด
13. 0F01F5038 ธนกมล รมยานนท์
14. A03530F18 ชื่นบุญ เอื้อเสถียรพงศ์
15. E521BFAC7 สุรศักดิ์ นามคำ
16. FFDCE6F43 อารีญา ชลเจริญ
17. 6FE53EAF6 ณัฐกฤษณ์ พงศ์ศศิธร
18. 49217DC2D กฤษฎา เลาหวิช
19. DEE69E40B อนุวัฒน์ เพชรประดิษฐ
20. BF60C86CD ทิพวัลย์ ครองศีล
21. 3C020A75E อนัญญา อภัยราช
22. 6EE121950 ยุวดี ปิ่นทองทิพย์
23. 03F248378 มนัส มาประกอบ
24. 6B2337C4E ไพลิน เวชชพิพัฒน์
25. DCE919CDA จิราพัชร ศรีพิทักษ์พลรบ
26. EA80828DB สุมิตร สมประเสริฐ
27. 940CDE327 ประเสริฐ โฆษวิฑิตกุล
28. 83DA94364 จีรพร ชั้นทองคำ
29. 16550173B วิภาวดี จิตผดุงวิทย์
30. 243E48284 ยลกานต์ แสงสูง
31. 53C554782 ยุภาภรณ์ กลิ่นกลัด
32. D8BA6F64D จุฑามาศ พรหมนวล
 

รางวัลที่ 3 ผลิตภัณฑ์ขนม ฮอกไกโด คอร์น ช็อคโกแลต ประจำครั้งที่ 3 มูลค่า 800 บาท รางวัลละ 1 ท่าน จำนวน 32 รางวัล

1. D4B1B6DFB นิอร ศิรินันท์
2. 9DC3BD1FF ชวินทร์ ธนศักดิ์โกศล
3. D639B275B จิณณัฏฐ์ อรรถประสิทธิ์
4. 5528D9D51 ปทิตตา เพียรดี
5. 1F7A527AE ฉอเลาะ เยี่ยมพายัพ
6. 85FE68472 เสรี พันธ์ยาง
7. AF17EDA5D ถวัลย์ลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา
8. 064192EDF ณีรนุช หวังรุ่งโรจน์
9. 7742DF3C7 ปิยนาฎ ธารทรรศนีย์
10. 65C9CDA0B ทัศนีย์ ปาปะขัง
11. 4A0CEC949 สรียา เกิดพรม
12. DC66F1B0A ณัฐพร ประดับชัยมงคล
13. 88488C40A อัครธร วงศ์นิมิตรกุล
14. 60283ACA0 รุจิลาภา คงศรีธนาภา
15. A6CDDC421 พรรณทิพา สุตะวงษ์
16. 0A93F8409 วรรณพร กระวีสายสุนทร
17. 0BA6352D4 วสิตา กิจปรีชา
18. CF46B321F อารีย์ นอขุนทด
19. 5E4E68937 อาทิตย์ ลิ้มสว่างวงศ์
20. D5EE422F0 พรจุฑา รุ่งเรือง
21. 78115665C กัลยา อัตชู
22. 4B13D1563 แสงชัย ยุวพลาวุธ
23. 980143AFF วนิดา แพทย์พิทักษ์
24. 2A21714B7 ปัถยา พิไลพงศ์
25. EB82E3820 พรทิพย์ จงเจริญ
26. 6F5B0B11D พงศธร ขุนขี้เหล็ก
27. BFB7E4736 กำธร เจริญสินพร
28. 41C615DEE อนุวธิดา อาศิรเมธี
29. DD9B9C299 ภูชิชย์ เยือกเย็น
30. 46F4F8357 บัญฑิตา ใจดี
31. 2DDFC997A พัชรพล รักประทานพร
32. 04154FDED ธัญลักษณ์ สัมฤทธิสัวรรณ
 

เงื่อนไขการรับรางวัล

สำหรับรางวัลที่ 1 มีเงื่อนไขดังนี้

1. ผู้โชคดีนำหลักฐานบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อตรงตามรายชื่อที่ประกาศไว้
มายืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัลได้ที่ inbox ทางเพจ
https://www.facebook.com/JapanFoodAndTravelAmbassadorInThailand/
2. ผู้โชคดีจะต้องยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ 2561 ภายในเวลา 18.00น.
3. หากผู้โชคดีไม่มารายงานตัวภายในวันเวลาที่กำหนดหรือมอบเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่สามารถยืนยันตัวตนได้
หรือไม่สามารถร่วมเดินทางตามวันเวลาที่กำหนดได้ ทางผู้จัดกิจกรรมจะขอสงวนสิทธิ์มอบให้กับรางวัลสำรองตามลำดับต่อไป
หรือถ้าหากไม่มีผู้มารับรางวัลทางบริษัทจะขอมอบรางวัลให้กับทางองค์กรสาธารณะกุศลต่อไป

สำหรับรางวัลที่ 2 และ 3 มีเงื่อนไขดังนี้

1. ผู้โชคดีนำหลักฐานบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อตรงตามรายชื่อที่ประกาศไว้
มายืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัลได้ที่ inbox ทางเพจ
https://www.facebook.com/JapanFoodAndTravelAmbassadorInThailand/
2. ผู้โชคดีจะต้องยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ 2561 ภายในเวลา 18.00น.
3. หากผู้โชคดีไม่มารายงานตัวภายในวันเวลาที่กำหนดหรือมอบเอกสารไม่ครบถ้วน ทางบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัล
หมายเหตุ ของรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1000 บาทขึ้นไป ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ตามมูลค่าของรางวัล
BFS_bottom.jpg